By ADYTZU

Date istorice recoltate anterior postarii 😀

Prima atestare documentară a localităţii Săvârşin este din anul 1479 , sub numele de „ZAWASYN”,  iar în anul 1851 sub numele de  „SOBORSZIN”, care se pare că provine de la cuvintele So = sare, Bor = vin şi Szin = şopron.

Localităţile Hălăliş, Pârneşti şi Temeşeşti sunt atestate documentar tot în 1479. In secolul al-XVI-lea este cunoscut un voievodat al Hălălişului. Ulterior satele acestui voievodat au aparţinut cetăţii Şoimoş. După 1526 voievodul Ion Zapolya deţine domeniile Şoimoş-Lipova.Hălăliş, Pârneşti şi Temeşeşti datează din anul 1479. Satul Căprioara este atestat documentar în anul 1256, Cuiaş în anul 1477, Toc în 1743, Troaş în 1828 şi satul Valea Mare în anul 1717.

La Săvârşin, cercetările efectuate de arheologii Mircea Barbu şi Peter Hügel au urmărit stratigrafia aşezării, ale cărei începuturi datează din sec. IV i.d.H., şi care durează până în sec II d.H. Pe langă materialele cunoscute din celelalte campanii (ceramică, unelte, arme, podoabe etc), în această campanie a fost surprins un atelier pentru prelucrarea metalelor. Descoperirea acestui nou atelier, corelată cu descoperirile anterioare (atelier şi cuptor de redus minereul, locuinţe, cimitir de înhumaţie), plasează aşezarea de la Săvârşin în galeria celor mai importante fortificaţii şi aşezări dacice din ţară.Urmele de arsură descoperite în locuinţe li la nivelul fundaţiilor zidurilor de fortificaţie, duc la concluzia că aşezarea dacică de la Săvârşin a fost distrusă prin incendiere la inceputul sec. al II-lea d. H., în contextul războaielor de apărare purtate de Decebal împotriva romanilor, când dispar toate aşezările dacice de pe Valea Mureşului. Unii cercetatori afirmă ipotetic că aici ar fost sediul nucleului dacic de pe Valea Mureşului, adică antica Ziridava, menţionată de Ptolemeu, părintele geografiei.

Impărăteasa   Maria   Tereza   a   donat  Săvîrşinul,   Hălălişul,   Troaşul, Timişeştiul şi Cuiaşul familiei Edelschpacher. Mai târziu Săvîrşinul va intra în posesia familiilor Forray, Nadasdy şi Hunyady. Comuna Săvîrşin cuprinde următoarele sate: Săvîrşinul atestat documentar în 1479, Hălăliş, Pîrneşti, Troaş, Căprioara atestată în anul 1256, Valea Mare atestată în anul 1277, Cuiaş, Toc şi Temeşeşti.

Fondul turistic al comunei este unul de excepţie. Rezervaţiile naturale „Peştera lui Duţu” şi „Peştera lui Sinesie”, colecţiile de artă plastică decorativă (grafică universală, artă decorativă din Extremul Orient, grafică şi picturi semnate de Eugen Popa şi Gina Hagiu) şi de etnografie de la Săvârşin, muzeul etnografic de la Temeşeşti – cu piese de port popular, ţesături, icoane, ceramică – biserica de lemn „Sfinţii Trei Ierarhi” (1782) din satul Troaş, aşezarea
fortificată şi situl arheologic de la Troaş situat în „DâmbulTătarilor” şi „Gomile” sunt doar câteva din obiectivele turistice ce pun în lumină această frumoasă comună.

Alături de acestea, castelul din Săvârşin (sec.al XVIII-lea), proprietatea Maiestăţii Sale Regele Mihai I de România, întregeşte şi sporeşte imaginea şi potenţialul turistic al comunei. Din anul 2005, reşedinţa regală de la Săvârşin a intrat în circuitul turistic. Aici, într-o adevărată oază de verdeaţă, cultura şi arta se împletesc armonios cu crâmpeie din istoria contemporană a României.

Pe teritoriul Săvîrşinului se află dealul Cetăţeaua (246m.), pe care este situat un releu de televiziune. In estul Săvîrşinului se află Dealul lui Ion ( 419 m.). Altitudinea maximă a comunei Săvîrşin se află la NE de satul Troaş în vârful Husu ( 804m.)

Munţii Zarandului fac parte din Munţii Apuseni şi sunt alcătuiţi din roci magmatice, şisturi cristaline şi roci sedimentare. Dealurile Lipovei situate la sud de Mureş sunt alcătuite din roci sedimentare ( calcare, pietrişuri, argile conglomerate) şi din marmură şi calcare policrome. In satul Căprioara şi în împrejurimi se găsesc forme carstice interesante ( peşteri, izbucuri, lapiezuri, etc.). Valea Mureşului de pe teritoriul comunei Săvîrşin prezintă o luncă cu lărgime maximă de circa 2 km, cu numeroase meandre şi braţe părăsite ( belciuge ). Valea mai prezintă şi urme de terase.

Licee în comuna SĂVÂRŞIN

 • GRUPUL ŞCOLAR SĂVÂRŞIN
  • Grup şcolar industrial
  • Adresa: SĂVÂRŞIN, STR GĂRII, NR 40
  • Telefon: 0257 557313

Cultură

Obiective culturale din Comuna Săvîrşin :

Biserica ortodoxă care a fost înălţată în anul 1899 cu concursul contelui Hunyady. Clădirea este impunătoare cu o acustică remarcabilă fiind pictată din nou între anii 1972 – 1974, de pictorul Emil lovănescu din Curtea de Argeş. Recent biserica a fost renovată prin grija preotului Dehelean şi a enoriaşilor. In biserică se află icoane valoroase din lemn, potire de argint, prăznicare, 3 ochtoihuri, o sfântă Evanghelie de la Bucureşti ( 1725 ), 2 ceasloave, un manual de cântări bisericeşti etc.

Biserica romano-catolică

Prima biserică s-a ridicat în parcul castelului în anul 1751. Ea a fost distrusă în timpul răscoalei lui Horea (1784). Biserica a fost reclădită de către vicecomitele Andraş  Forray în 1804. Piatra de temelie a actualei biserici s-a pus pe 29 mai 1875.In interior se află 2 piese sculpturale de mare valoare realizate de sculptorul Ferenczy ( una este emblema familiei Forray şi cealaltă, un bust al fiicei lui Forray ). In parcul din faţa bisericii se află o cruce ridicată de familia Hunyady.

Muzeul de artă şi etnografie

Conţine parte din colecţia etnografică a învăţătorului Iosif Dohangie ( obiecte de uz casnic, unelte de lemn, oale , război de ţesut, costume naţionale, lăzi de zestre, etc.).

Muzeul de artă conţine picturi donate de pictorii Eugen Popa şi Gina Hagiu plus câteva lucrări ale pictorului Corneliu Baba.
Casa memorială Eugen Popa conţine : colecţia de artă (pictură, icoane pe sticlă, obiecte de mobilier aparţinând familiei Popa

Sport

Echipa de fotbal a comunei Săvârşin se numeşte „Cetatea Săvârşin”

Adresa : http://ascetatesavarsin.blogspot.com

Economia comunei

Principalele resurse ale Săvîrşinului sunt: pădurea, marmura, terenurile agricole şi resursele turistice. In localitate îşi desfăşoară activitatea societăţi comerciale ( 105 ), din care cu capital privat ( 45 ) şi asociaţii familiare ( 20 ). Terenurile arabile sunt cultivate cu porumb, grâu, orz, secară, etc., iar livezile cuprind plantaţii de pruni, meri, peri, nuci etc. Majoritatea societăţilor comerciale activează în domeniul comerţului şi prelucrarea  primară a lemnului.

Turism

Relieful Carstic de la Căprioara

Reprezintă o atracţie pentru toţi cei care iubesc lumea subpământeană şi misterioasă a peşterilor. Pot fi vizitate peştera lui Sinesi din satul Căprioara, izbucurile şi izvoarele din zonă, apoi interesanta peşteră a lui Duţu, aflată pe o vale situată între satul Căprioara şi Pojoga.In interiorul peşterii se găsesc stalagmite şi stalactite cu forme deosebite precum şi un tunel de forţare a apei. Tot la Căprioara se poate vizita vechea carieră de marmură actualmente părăsită.

Valea Troaşului

Prezintă peisaje de o rară frumuseţe cu numeroase cascade, repezişuri, microdefilee. Pădurea care flanchează valea farmecă ochiul trecătorului în toate anotimpurile, dar mai ales toamna prin splendidul mozaic de culori, prin cântecul păsărelelor, prin murmurul izvoarelor şi prin pacea şi liniştea ce picură în sufletul drumeţului ce se avântă pe această vale. La Temeşeşti se poate vizita un punct muzeal.

Infiinţat de regretatul învăţător Iosif Dohangie, în incinta şcolii primare. Tot la marginea satului Temeşeşti pot fi admirate cochete1e case de vacanţă ridicate de oameni doritori de linişte în mijlocul naturii. La Troaş se ridică pe o mică înălţime străvechea biserică de lemn ,,Trei Ierarhi ” ( sec. XVIII ), monument istoric cu o arhitectură deosebită şi cu pictura interioară ce denotă talentul şi credinţa străbunilor. Din satul Troaş drumul urcă necontenit spre cantonul silvic ,,Şasa” din apropierea Vârfului Husu ( 804 m.), aşezat într-o pitorească poiană şi străjuit de brazi, castani şi meri.

Locul este o oază de linişte şi împăcare sufletească a omului cu lumea şi cu el însuşi, de reflecţie, asupra trecătoarei noastre vieţi, de comuniune a omului cu natura şi cu Dumnezeu. In zona văii Troaşului există un sit arheologic pe Valea Roibii (la 4 Gomile) ce cuprinde o succesiune  de culturi  neolitice. La fel  de   interesant  este  situl arheologic  din Săvîrşin.  Tot pe  raza  satului  Săvîrşin, pe  drumul ce duce  spre  Valea  Mare pot fi admiraţi platanii seculari cât şi podul vechi de peste Mureş.

Cel mai important obiectiv turistic din zonă este Castelul Majestăţii Sale Regele Mihai I. Castelul a fost construit între anii 1650 – 1680 de către familia Forray. In timpul răscoalei lui Horea, ţăranii răsculaţi din împrejurimi au incendiat castelul. El a fost refăcut, dar în timpul mişcărilor revoluţionare din 1848 castelul a fost din nou incendiat. In anul 1870, castelul primeşte forma actuală. Castelul are 3 nivele : demisolul, parterul, şi etajul. Castelul a aparţinut succesiv familiilor nobiliare : Forray, Nadasdy şi Hunyady. In anul 1943 Castelul este cumpărat de Majestatea Sa Regele Mihai I. In jurul castelului se găseşte un frumos parc dendrologic cu arbori seculari şi un lac de acumulare. Castelul regal dispune de 18 locuri de cazare.

Viitorii oaspeţi ai Săvîrşinului pot practica în timpul verii turismul nautic şi înotul pe râul Mureş, apoi drumeţiile pe Valea Troaşului, Vineştilor şi Căprioara,
turismul călare, vânătoarea şi pescuitul sportiv, iar în timpul iernii schiatul pe versanţii din preajma Săvîrşinului şi Troaşului.

Raul Mureş, care străbate comuna de la est la vest, dar şi văile ori bălţile formate natural ori prin intervenţia omului, oferă şi ele  amatorilor de pescuit sportiv, posibilitatea petrecerii timpului liber într-o formă activă, dând şansa acestora să găsească în carligele lansetelor lor peşti precum: crapul, somnul, ştiuca, bibanul, şalăul, platica, cleanul şi altele. In localitatea Caprioara este amenajată o pescărie într-un cadru natural deosebit, la poalele unui masiv calcaros, în pantecele căruia se găsesc trei peşteri neexploatate înca, printr-una dintre acestea curgând un izvor cu apă deosebit de rece şi bogată în săruri minerale. Aici, prin bunavoinţa proprietarului, se pot petrece momente deosebite, se poate comanda o tocăniţă tradiţională la ceaun cu mamaliguţă, se poate pescui, având şansa capturării unor exemplare de crap românesc de 2-4 pana la 8 kg.

Pe Valea Troaşului se poate pescui păstrav. Este printre puţinele locuri din ţara unde acesta se înmulţeşte în mediu natural. Tot la Troaş poate fi vizitată o biserică din lemn, construită în anul 1784 şi restaurată în anul 1999 de către Muzeul ţăranului român, din Bucureşti, aceasta facând parte din patrimoniul cultural naţional.

Harta Savarsin

Savarsin este o comuna din judetul Arad, zona Crisana, Romania, situata la poalele Muntilor Metaliferi, la contactul acestora cu culoarul Muresului. Comuna are o suprafata de circa 22000 hectare si in componenta noua sate: Savarsin – sat, resedinta de comuna, la 87 km de municipiu l Arad, Caprioara, Cuias, Halalis, Toc, Parnesti, Temesesti, Troas si Valea  Mare.

Populația

Populația comunei era, potrivit celui mai recent recensământ, de 3290 locuitori: 98,1% români, 1,0% maghiari, 0,3% ucrainieni, 0,3% sârbi și 0,3% alte naționalități.

Istoric

Prima atestare documentară a localităților Savarșin, Halalis, Parnesti, Temesesti dateaza din 1479. Atestarea satului Caprioara este mai veche, din 1256. Celelalte sate Cuias 1477, Toc 1743, Troas in 1828 si Valea Mare 1717.

Economie

Comuna are un potențial economic mare: agricultura, silvicultura, industria lemnului, industria materialelor de construcții reprezentată de exploatările de granit (Săvîrșin) și marmură (Căprioara), industria extractivă reprezentată de exploatările de molibdenit (Troaș) și turismul.

Turism

Fondul turistic al comunei este unul de excepție. Cele mai însemnate obiective turistice sunt rezervațiile naturale „Peștera lui Duțu” și „Peștera lui Sinesie„, colecțiile de artă plastică decorativă (grafică universală, artă decorativă din Extremul Orient, grafică și picturi semnate de Eugen Popa și Gina Hagiu) și de etnografie de la Săvârșin, muzeul etnografic de la Temeșești cu piese de port popular, țesături, icoane, ceramică, biserica de lemn „Sfinții Trei Ierarhi” (1782) din satul Troaș, așezarea fortificată și situl arheologic de la Troaș situat în „Dâmbul Tătarilor” și „Gomile”. De asemenea castelul regal din Săvârșin (sec. al XVIII-lea), proprietatea Regelui Mihai. Din 2005, reședința regală de la Săvârșin a intrat în circuitul turistic.

Savarsinul vazut de sus

Fostul spital social Savarsin

Atractii turistice in Savarsin: Castelul Regal Savarsin Cea mai importanta comuna din partea de rasarit a vaii Muresului este Savarsinul. In centrul Savarsinului se ridica castelul. Pe locul cladirii actuale se gasea in secolul al XVIII-lea castelul familiei nobiliare Forray. Refacuta la inceputul secolului al XIX-lea, in stil neoclasic si prevazut cu etaj si un frumos balcon, cladirea castelului a suferit in cursul deceniilor multiple transformari interioare si exterioare. Avand de-a lungul timpului mai multi proprietari, castelul a fost distrus de doua ori: prima oara in timpul rascoalei din 1784 si a doua oara in timpul revolutiei de la 1848. Cladirea in stilul neoclasic, asa cum ea ni se infatiseaza astazi, dateaza de la jumatatea secolului al XIX-lea. Intrarea principala, vizibila de la Drumul European, este flancata de patru coloane care sprijina balconul apartamentului central de la etaj. Arhitectura simpla, lipsita de ornamente inutile, intareste aerul romantic si in acelasi timp mistic al castelului.

Castelul Regal Savarsin

In parcul care inconjoara Castelul puteti vizita lacul, foisorul de pe insula acstuia, livada, aeroportul si puteti admira o vegetatie luxurianta si diferite specii de arbori.

Peisaj din fata intrarii principale a Castelului

Dormitor

Sufragerie etajul 2

o patura de branduse

Lacul si foisorul de pe insula

prin parc

Castelul Savarsin

Detalii de contact :

Savarsin, Arad

Telefon: 0257/557447 ; 0721/634330

E-mail: castel@castelsavarsin.ro

Website: http://castelsavarsin.ro/

Biserica Ortodoxa Savarsin

Biserica a fost inaltata in anul 1899 cu concursul contelui Hunyady. Cladirea este impunatoare cu o acustica remarcabila fiind pictata din nou intre anii 1972 – 1974, de pictorul Emil Iovanescu din Curtea de Arges. Biserica a fost renovata recent de preotul Dehelean (Odihneasca – se in pace) si a enoriasilor. In  biserica se afla icoane valoroase din lemn, potire de argint, 3 ochtoihuri, 2 ceasloave, etc.

Biserica Ortodoxa Savarsin

Biserica Romano – Catolica Savarsin

Prima biserica s-a ridicat in parcul castelului in anul 1751. Ea a fost distrusa in timpul rascoalei Lui Horea (1784). Biserica a fost recladita de catre vicecomitele Andras Forray in 1804. Piatra de temelie a actualei biserici s-a pus pe 29 mai 1875. In interior se afla 2 piese sculpturale de mare valoare realizate de sculptorul FEREnczy ( una este emblema familiei Forray si cealalta, un bust al fiicei lui Forray). In parcul din fata bisericii se afla o cruce ridicata de familia Hunyady.

Biserica Romano - Catolica Savarsin

Parcul Savarsin

Monumentul Eroilor

Casa memoriala Eugen Popa

Casa memoriala Eugen Popa contine : colectia de arta ( pictura, icoane pe sticla, obiecte de mobilier apartinand familiei Popa).

Casa memoriala Eugen Popa

Placuta de pe poarta casei memoriale

Caminul Cultural Savarsin

Caminul cultural din Savarsin s-a ridicat in 1959, in parcul din fata castelului. Este o caldire cu parter si un etaj, cu o sala mai mare avand multiple functiuni si o serie de spatii in care se pot desfasura activitati specifice unui camin cultural.

Caminul cultural Savarsin

Parcul caminului iarna

Unitati de cazare in Savarsin si din imprejurimi:

Hotelul apartinand Universitatii  „Vasile Goldis”  (36  de locuri) , apoi Casa de vanatoare din Savarsin (16 locuri) , Pensiunea Carmen ( 15 locuri) si Pensiunea Patrimara din Caprioara (18 locuri).

Hotelul Savarsin

Adresa Hotel Savarsin Savarsin
Savarsin , str. Alba Iulia nr. 102

Telefon Hotel Savarsin Savarsin
0257 557322

Pensiunea Carmen Savarsin

Categorie   2 **

Numar locuri : 15

Numar camere : 6

Adresa : Savarsin, str. Horia, nr 149 A

Telefon: 0741/250655 ; 0726/343014

Persoana de contact : Mos Mariana

Pensiunea Patrimara Caprioara

Tarife

Camera dubla …………………………………………..140 RON

Camera dubla standard………………………………140 RON

Apartament nuptial…………………………………..170 RON

Apartament business…………………………………170 RON

Apartament de lux (  baie, tv)………………………170 RON

Camera dubla in regim single……………………….120 RON

Pentru a ajunge din Arad la noi trebuie sa urmati drumul european E68 spre Deva, iar la Savarsin faceti dreapta pe podul peste Mures, la aproximativ 87Km distanta de municipiul Arad, spre satul Caprioara.
Dinspre Timisoara, trebuie sa urmati drumul national DN6 spre Lugoj, apoi spre Faget pana in Caprioara; in total aproximativ 96Km.

Telefon: +40 – 257 – 214225 ; +40 – 722 – 457097 ;

E-mail: Patrimara@yahoo.com

ALTE DELATII LA GASITI LA:
http://www.pensiunea-patrimara.ro/cazare.html


Reclame

2 Responses to “Savarsin”


 1. 1 Mona
  27 noiembrie 2010 la 14:07

  E chiar superb Savarsinu`

  • 2 ADYTZU
   27 noiembrie 2010 la 14:10

   Ma bucur ca iti place 🙂


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s
Blog Logo

Blog despre diverse, cum ar fi. unul dintre subiectele mele preferate, turismul, sanatate, mancare, muzica, religie...etc.

Orice

Bannere

http://izzyzone.com Ziarul

Blog Stats

 • 75,792 hits

Statistici

free counters Website counter
Free Counter
The following text will not be seen after you upload your website, please keep it in order to retain your counter functionality
online casino trick
online reservation system
Powered by Best Free Counters

Vrei o postare?

Toate Blogurile

toateBlogurile.ro
Reclame

%d blogeri au apreciat asta: